ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen www.onzienieuwewinkel.com en de klant.
 2. www.onzenieuwewinkel.com heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden. Hetzij eenmalig bij het aanmaken van een account of zonder registratie door bij elke bestelling akkoord te gaan.

PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 2. www.onznieuwewinkel.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op haar website of in haar mailingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

BETALING

 1. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door (u kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden):  
  • Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro;
  • iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank) kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een Pinbetaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. 
 2. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
 3. Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
 4. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- resp. bankrekening van Kinderen aan het water.

VERZENDKOSTEN

 1. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Alles wordt verzonden via TNT Post. De verzendkosten bedragen € 4,95 binnen Nederland. De tarieven voor verzending naar het buitenland zijn op aanvraag. De verzendkosten van de bestelling worden tijdens het bestellen bij de stap “verzendmethodes” weergegeven. U kunt hier ook kiezen om de bestelling op te halen in onze winkel, dan zijn er aan uw bestelling geen verzendkosten verbonden. De pakketjes worden meestal op de dag dat de betaling ontvangen is verstuurd. In de regel arriveren de pakketjes 1 dag na verzending, maar soms duurt het 2 of 3 dagen. Meld even bij de bestelling als het voor een speciale datum ontvangen moet zijn. Wij kunnen dan samen naar een eventuele oplossing zoeken.
 2. Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

LEVERING

 1. onzenieuwewinkel.com besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post.
 2. onzenieuwewinkel.com streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
 3. onzenieuwewinkel.com zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
 4. onzenieuwewinkel.com heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
 5. onzenieuwewinkel.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
 6. Besteld u een artikel dat u in de winkel wilt afhalen & betalen in de winkel? Dan dient u deze bestelling binnen 7 dagen af te halen in de winkel anders wordt de bestelling geannuleerd. Bent u niet in staat de bestelling binnen 7 werkdagen af te halen maar wel binnen 8 of 10 dagen kunt u altijd contact opnemen of wij de bestelling langer voor u apart kunnen houden.

KLACHTEN

 1. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een kledingstuk desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op winkeldagen tussen 09.30 en 17.30 uur telefonisch contact met ons opnemen (T: 0182-672388), een mail sturen aan info@onzenieuwewinkel.com 
 2. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond wordt verklaard.
 3. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk. Indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.
 4. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. kleding gedragen en gewassen is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

ANNULEREN

 1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per e-mail of telefonisch.
 2. Niet betaalde bestellingen kunnen binnen 24 uur worden geannuleerd.

RUILEN EN RETOURNEREN

 1. Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief;
 2. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden;
 3. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen;
 4. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder;
 5. Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 50% of meer heeft gekocht mogen NIET geruild of geretourneerd worden.
 1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
 2. De portokosten alsook het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
 3. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

VOORRAAD

 1. Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. onzenieuwewinkel.com zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. onzenieuwewinkel.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 10.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
 3. Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van onzenieuwewinkel.com een aankoopbewijs.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal onzenieuwewinkel.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van onzenieuwewinkel.com vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan onzenieuwewinkel.com te retourneren en het eigendom daarover aan onzenieuwewinkel.com te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van onzenieuwewinkel.com, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is onzenieuwewinkel.com niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
 8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van onzenieuwewinkel.com beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
 9. Onverminderd het bovenstaande is onze nieuwe winkel niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onzenieuwewinkel.com of zijn ondergeschikten.

PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van onzenieuwewinkel.com . Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

OVERMACHT

Onze nieuwe winkel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Onze nieuwe winkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:  
  • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
  • zullen onze nieuwe winkel en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen met ons: ONZE NIEUWE WINKEL, zeugstraat 42 2801 JC  Gouda (tevens retour/ruiladres).

KvK. 29021137  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK te Gouda.

© 2016 - 2024 Onze Winkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel